Osmium Nucleus 181m2Os

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  181m2Os     76     105     9/2      

Osmium Nucleus 181m2Os Layered View

181m2Os

 

181m2Os

Osmium Nucleus 181m2Os Front View

181m2Os

Osmium Nucleus 181m2Os Back View

181m2Os

Osmium Nucleus 181m2Os Left View

181m2Os

Osmium Nucleus 181m2Os Right View