Osmium Nucleus 185m2Os

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  185m2Os     76     109     11/2      

Osmium Nucleus 185m2Os Layered View

185m2Os

 

185m2Os

Osmium Nucleus 185m2Os Front View

185m2Os

Osmium Nucleus 185m2Os Back View

185m2Os

Osmium Nucleus 185m2Os Left View

185m2Os

Osmium Nucleus 185m2Os Right View