Osmium Nucleus 190mOs

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  190mOs     76     114     -10      

Osmium Nucleus 190mOs Layered View

190mOs

 

190mOs

Osmium Nucleus 190mOs Front View

190mOs

Osmium Nucleus 190mOs Back View

190mOs

Osmium Nucleus 190mOs Left View

190mOs

Osmium Nucleus 190mOs Right View