Osmium Nucleus 174Os

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  174Os     76     98     0      

Osmium Nucleus 174Os Layered View

174Os

 

174Os

Osmium Nucleus 174Os Front View

174Os

Osmium Nucleus 174Os Back View

174Os

Osmium Nucleus 174Os Left View

174Os

Osmium Nucleus 174Os Right View