Thallium Nucleus 181mTl

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  181mTl     81     100     -9/2      

Thallium Nucleus 181mTl Layered View

181mTl

 

181mTl

Thallium Nucleus 181mTl Front View

181mTl

Thallium Nucleus 181mTl Back View

181mTl

Thallium Nucleus 181mTl Left View

181mTl

Thallium Nucleus 181mTl Right View