Thallium Nucleus 183Tl

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  183Tl     81     102     1/2      

Thallium Nucleus 183Tl Layered View

183Tl

 

183Tl

Thallium Nucleus 183Tl Front View

183Tl

Thallium Nucleus 183Tl Back View

183Tl

Thallium Nucleus 183Tl Left View

183Tl

Thallium Nucleus 183Tl Right View