Thallium Nucleus 186Tl

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  186Tl     81     105     -2      

Thallium Nucleus 186Tl Layered View

186Tl

 

186Tl

Thallium Nucleus 186Tl Front View

186Tl

Thallium Nucleus 186Tl Back View

186Tl

Thallium Nucleus 186Tl Left View

186Tl

Thallium Nucleus 186Tl Right View