Thallium Nucleus 187mTl

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  187mTl     81     106     -9/2      

Thallium Nucleus 187mTl Layered View

187mTl

 

187mTl

Thallium Nucleus 187mTl Front View

187mTl

Thallium Nucleus 187mTl Back View

187mTl

Thallium Nucleus 187mTl Left View

187mTl

Thallium Nucleus 187mTl Right View