Thallium Nucleus 188Tl

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  188Tl     81     107     -2      

Thallium Nucleus 188Tl Layered View

188Tl

 

188Tl

Thallium Nucleus 188Tl Front View

188Tl

Thallium Nucleus 188Tl Back View

188Tl

Thallium Nucleus 188Tl Left View

188Tl

Thallium Nucleus 188Tl Right View