Thallium Nucleus 189Tl

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  189Tl     81     108     1/2      

Thallium Nucleus 189Tl Layered View

189Tl

 

189Tl

Thallium Nucleus 189Tl Front View

189Tl

Thallium Nucleus 189Tl Back View

189Tl

Thallium Nucleus 189Tl Left View

189Tl

Thallium Nucleus 189Tl Right View