Thallium Nucleus 189mTl

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  189mTl     81     108     -9/2      

Thallium Nucleus 189mTl Layered View

189mTl

 

189mTl

Thallium Nucleus 189mTl Front View

189mTl

Thallium Nucleus 189mTl Back View

189mTl

Thallium Nucleus 189mTl Left View

189mTl

Thallium Nucleus 189mTl Right View