Thallium Nucleus 190Tl

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  190Tl     81     109     -2      

Thallium Nucleus 190Tl Layered View

190Tl

 

190Tl

Thallium Nucleus 190Tl Front View

190Tl

Thallium Nucleus 190Tl Back View

190Tl

Thallium Nucleus 190Tl Left View

190Tl

Thallium Nucleus 190Tl Right View