Thallium Nucleus 191Tl

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  191Tl     81     110     1/2      

Thallium Nucleus 191Tl Layered View

191Tl

 

191Tl

Thallium Nucleus 191Tl Front View

191Tl

Thallium Nucleus 191Tl Back View

191Tl

Thallium Nucleus 191Tl Left View

191Tl

Thallium Nucleus 191Tl Right View