Thallium Nucleus 191mTl

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  191mTl     81     110     -9/2      

Thallium Nucleus 191mTl Layered View

191mTl

 

191mTl

Thallium Nucleus 191mTl Front View

191mTl

Thallium Nucleus 191mTl Back View

191mTl

Thallium Nucleus 191mTl Left View

191mTl

Thallium Nucleus 191mTl Right View