Thallium Nucleus 192Tl

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  192Tl     81     111     -2      

Thallium Nucleus 192Tl Layered View

192Tl

 

192Tl

Thallium Nucleus 192Tl Front View

192Tl

Thallium Nucleus 192Tl Back View

192Tl

Thallium Nucleus 192Tl Left View

192Tl

Thallium Nucleus 192Tl Right View