Thallium Nucleus 193Tl

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  193Tl     81     112     1/2      

Thallium Nucleus 193Tl Layered View

193Tl

 

193Tl

Thallium Nucleus 193Tl Front View

193Tl

Thallium Nucleus 193Tl Back View

193Tl

Thallium Nucleus 193Tl Left View

193Tl

Thallium Nucleus 193Tl Right View