Thallium Nucleus 193mTl

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  193mTl     81     112     -9/2      

Thallium Nucleus 193mTl Layered View

193mTl

 

193mTl

Thallium Nucleus 193mTl Front View

193mTl

Thallium Nucleus 193mTl Back View

193mTl

Thallium Nucleus 193mTl Left View

193mTl

Thallium Nucleus 193mTl Right View