Thallium Nucleus 194mTl

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  194mTl     81     113     7      

Thallium Nucleus 194mTl Layered View

194mTl

 

194mTl

Thallium Nucleus 194mTl Front View

194mTl

Thallium Nucleus 194mTl Back View

194mTl

Thallium Nucleus 194mTl Left View

194mTl

Thallium Nucleus 194mTl Right View