Thallium Nucleus 195Tl

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  195Tl     81     114     1/2      

Thallium Nucleus 195Tl Layered View

195Tl

 

195Tl

Thallium Nucleus 195Tl Front View

195Tl

Thallium Nucleus 195Tl Back View

195Tl

Thallium Nucleus 195Tl Left View

195Tl

Thallium Nucleus 195Tl Right View