Thallium Nucleus 196Tl

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  196Tl     81     115     -2      

Thallium Nucleus 196Tl Layered View

196Tl

 

196Tl

Thallium Nucleus 196Tl Front View

196Tl

Thallium Nucleus 196Tl Back View

196Tl

Thallium Nucleus 196Tl Left View

196Tl

Thallium Nucleus 196Tl Right View