Thallium Nucleus 197Tl

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  197Tl     81     116     1/2      

Thallium Nucleus 197Tl Layered View

197Tl

 

197Tl

Thallium Nucleus 197Tl Front View

197Tl

Thallium Nucleus 197Tl Back View

197Tl

Thallium Nucleus 197Tl Left View

197Tl

Thallium Nucleus 197Tl Right View