Thallium Nucleus 197mTl

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  197mTl     81     116     -9/2      

Thallium Nucleus 197mTl Layered View

197mTl

 

197mTl

Thallium Nucleus 197mTl Front View

197mTl

Thallium Nucleus 197mTl Back View

197mTl

Thallium Nucleus 197mTl Left View

197mTl

Thallium Nucleus 197mTl Right View