Thallium Nucleus 199Tl

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  199Tl     81     118     1/2      

Thallium Nucleus 199Tl Layered View

199Tl

 

199Tl

Thallium Nucleus 199Tl Front View

199Tl

Thallium Nucleus 199Tl Back View

199Tl

Thallium Nucleus 199Tl Left View

199Tl

Thallium Nucleus 199Tl Right View