Thallium Nucleus 200Tl

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  200Tl     81     119     -2      

Thallium Nucleus 200Tl Layered View

200Tl

 

200Tl

Thallium Nucleus 200Tl Front View

200Tl

Thallium Nucleus 200Tl Back View

200Tl

Thallium Nucleus 200Tl Left View

200Tl

Thallium Nucleus 200Tl Right View