Thallium Nucleus 201mTl

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  201mTl     81     120     -9/2      

Thallium Nucleus 201mTl Layered View

201mTl

 

201mTl

Thallium Nucleus 201mTl Front View

201mTl

Thallium Nucleus 201mTl Back View

201mTl

Thallium Nucleus 201mTl Left View

201mTl

Thallium Nucleus 201mTl Right View