Thallium Nucleus 202mTl

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  202mTl     81     121     7      

Thallium Nucleus 202mTl Layered View

202mTl

 

202mTl

Thallium Nucleus 202mTl Front View

202mTl

Thallium Nucleus 202mTl Back View

202mTl

Thallium Nucleus 202mTl Left View

202mTl

Thallium Nucleus 202mTl Right View