Thallium Nucleus 203Tl

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  203Tl     81     122     1/2     Stable  

Thallium Nucleus 203Tl Layered View

203Tl

 

203Tl

Thallium Nucleus 203Tl Front View

203Tl

Thallium Nucleus 203Tl Back View

203Tl

Thallium Nucleus 203Tl Left View

203Tl

Thallium Nucleus 203Tl Right View