Thallium Nucleus 204Tl

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  204Tl     81     123     -2      

Thallium Nucleus 204Tl Layered View

204Tl

 

204Tl

Thallium Nucleus 204Tl Front View

204Tl

Thallium Nucleus 204Tl Back View

204Tl

Thallium Nucleus 204Tl Left View

204Tl

Thallium Nucleus 204Tl Right View