Thallium Nucleus 205Tl

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  205Tl     81     124     1/2     Stable  

Thallium Nucleus 205Tl Layered View

205Tl

 

205Tl

Thallium Nucleus 205Tl Front View

205Tl

Thallium Nucleus 205Tl Back View

205Tl

Thallium Nucleus 205Tl Left View

205Tl

Thallium Nucleus 205Tl Right View