Thallium Nucleus 206mTl

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  206mTl     81     125     -12      

Thallium Nucleus 206mTl Layered View

206mTl

 

206mTl

Thallium Nucleus 206mTl Front View

206mTl

Thallium Nucleus 206mTl Back View

206mTl

Thallium Nucleus 206mTl Left View

206mTl

Thallium Nucleus 206mTl Right View