Thallium Nucleus 207Tl

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  207Tl     81     126     1/2      

Thallium Nucleus 207Tl Layered View

207Tl

 

207Tl

Thallium Nucleus 207Tl Front View

207Tl

Thallium Nucleus 207Tl Back View

207Tl

Thallium Nucleus 207Tl Left View

207Tl

Thallium Nucleus 207Tl Right View