Thallium Nucleus 209Tl

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  209Tl     81     128     1/2      

Thallium Nucleus 209Tl Layered View

209Tl

 

209Tl

Thallium Nucleus 209Tl Front View

209Tl

Thallium Nucleus 209Tl Back View

209Tl

Thallium Nucleus 209Tl Left View

209Tl

Thallium Nucleus 209Tl Right View