Thallium Nucleus 211Tl

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  211Tl     81     130     1/2      

Thallium Nucleus 211Tl Layered View

211Tl

 

211Tl

Thallium Nucleus 211Tl Front View

211Tl

Thallium Nucleus 211Tl Back View

211Tl

Thallium Nucleus 211Tl Left View

211Tl

Thallium Nucleus 211Tl Right View