Thallium Nucleus 212Tl

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  212Tl     81     131     5      

Thallium Nucleus 212Tl Layered View

212Tl

 

212Tl

Thallium Nucleus 212Tl Front View

212Tl

Thallium Nucleus 212Tl Back View

212Tl

Thallium Nucleus 212Tl Left View

212Tl

Thallium Nucleus 212Tl Right View