Thallium Nucleus 177mTl

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  177mTl     81     96     -11/2      

Thallium Nucleus 177mTl Layered View

177mTl

 

177mTl

Thallium Nucleus 177mTl Front View

177mTl

Thallium Nucleus 177mTl Back View

177mTl

Thallium Nucleus 177mTl Left View

177mTl

Thallium Nucleus 177mTl Right View