Thallium Nucleus 178Tl

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  178Tl     81     97     0      

Thallium Nucleus 178Tl Layered View

178Tl

 

178Tl

Thallium Nucleus 178Tl Front View

178Tl

Thallium Nucleus 178Tl Back View

178Tl

Thallium Nucleus 178Tl Left View

178Tl

Thallium Nucleus 178Tl Right View