Protactinium Nucleus 229mPa

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  229mPa     91     138     -3/2      

Protactinium Nucleus 229mPa Layered View

229mPa

 

229mPa

Protactinium Nucleus 229mPa Front View

229mPa

Protactinium Nucleus 229mPa Back View

229mPa

Protactinium Nucleus 229mPa Left View

229mPa

Protactinium Nucleus 229mPa Right View