Protactinium Nucleus 234mPa

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  234mPa     91     143     0      

Protactinium Nucleus 234mPa Layered View

234mPa

 

234mPa

Protactinium Nucleus 234mPa Front View

234mPa

Protactinium Nucleus 234mPa Back View

234mPa

Protactinium Nucleus 234mPa Left View

234mPa

Protactinium Nucleus 234mPa Right View